Nwaka Okparaeke

Marcus Rashford, shot remotely, by Nwaka Okparaeke, for the cover of Time Magazine's Next100 special issue.

  • Nwaka Okparaeke for Time Magazine
  • Nwaka Okparaeke for Time Magazine
  • Nwaka Okparaeke for Time Magazine